Vaše parkovisko

Mega Menu Link
Account options
My AccountMy OrdersSupport
Connect with us

Etický kódex spoločnosti

Preambula

Spoločnosť Š-AUTOSERVIS podniká v oblasti:

 • predaj nových vozidiel Škoda, SEAT, Volkswagen
 • finančné služby spojené s predajom vozidiel – leasing, autokredit, poistenie
 • predaj jazdených vozidiel
 • autorizovaný servis značiek Škoda, SEAT, Volkswagen
 • predaj náhradných dielcov a príslušenstva
 • autopožičovňa, náhradné vozidlá
 • NON-STOP havarijná služba
 • odťahová služba
 • obhliadkové stredisko pre poisťovňu Allianz
 • ručné ovládania vozidiel pre zdravotne postihnutých
 • STK, emisné kontroly, kontroly originality

Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti prijíma zodpovednosť za svoje konanie a chce byť príkladom pre ostatných.

Spoločnosť deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôť a rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania.

Etické konanie má kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomické záujmy spoločnosti, a je prejavom zodpovednosti voči všetkým partnerom. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie hospodárskeho systému a je na prospech celej spoločnosti.

Dobré meno spoločnosti Š-AUTOSERVIS a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť disponuje. Ich ochrana je prioritnou úlohou spoločnosti Š-AUTOSERVIS a každého jej pracovníka.

Všetci pracovníci spoločnosti Š-AUTOSERVIS sú povinní konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

V tomto kódexe sú uvedené pravidlá pre výkon práce, pre spoluprácu, vzťahy, vrátane vzťahov medzi manažmentom a zamestnancami. Odvíjajú sa od hodnôt spoločnosti, ako aj požiadaviek na všetkých zamestnancov a osobitných požiadaviek na manažérov.

Tento kódex je výsledkom tímovej práce zamestnancov spoločnosti Š-AUTOSERVIS.

Vzťahy so zákazníkmi

 • Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 • Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodnenia, predsudkov a diskriminácie. 
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS dbá na to, aby poskytnuté služby zákazníkom boli kvalitné, vyhovujúce zavedeným národným a medzinárodným normám.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS dbá o poskytnutie čo možno najširšieho záručného a pozáručného servisu v snahe udržať vysokú spokojnosť zákazníkov.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich výrobkoch a službách.
 • Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zveličovania v reklame a iných verejných vystúpeniach.

Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi

 • Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch spoločnosti Š-AUTOSERVIS a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS nezneužíva svoje postavenie na trhu a zaväzuje sa vytvárať rovnaké podmienky pre všetých svojich obchodných partnerov pri rešpektovaní požiadaviek zákazníkov.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov, zdržujúcich sa na pracoviskách spoločnosti Š-AUTOSERVIS. Zároveň od nich vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v spoločnosti Š-AUTOSERVIS.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak spoločnosť Š-AUTOSERVIS vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstupuje čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho, obojstranne prijateľného riešenia.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS poskytuje svojim veriteľom dôveryhodné garancie, pravdivé informácie o svojej ekonomickej situácii a zaväzuje sa k efektívnemu zhodnoteniu vloženého kapitálu.
 • Zamestnanci spoločnosti Š-AUTOSERVIS nesmú prijať od obchodných partnerov peňažné dary alebo iné provízie.

Vzťahy ku konkurencii

 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS rešpektuje zákony a pravidlá, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy. Ku konkurencii sa správa čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa nepokúša nečestnými a nelegálnymi spôsobmi (špionážou, podplácaním, ani nijakým ďalším nepoctivým spôsobom) získať informácie o podnikaní konkurentov.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS neuplatňuje nijakú formu nekalej súťaže.

Vzťahy k štátnym orgánom, regiónu a spoločnosti

 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje správať ako sociálne zodpovedný občan vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, miestnym orgánom, regiónu a celej spoločnosti a poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS plní podmienky vyplývajúce zo zakladajúcej listiny, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS riadne platí dane, vedome sa nedopustí daňového úniku a dbá o transparentnosť všetkých finančných transakcií.
 • Dodržiava všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS prispieva k ekonomickému rastu a zvyšovaniu životnej úrovne regiónu a celej spoločnosti.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS podporuje svojou sponzorskou činnosťou šport, v regióne a v spoločnosti, ako aj kultúrny, morálny, vzdelanostný, technický a infraštruktúrny rozvoj.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje svojimi aktivitami šíriť dobré meno regiónu a krajiny.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS ani žiadny jej zamestnanec nesmie v krajine, kde spoločnosť podniká, používať firemné fondy na poskytovanie priamych alebo nepriamych príspevkov politickým stranám, kandidátom alebo skupinám.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje poskytovať verejnosti úplné, zrozumiteľné, pravidelné a pravdivé informácie o svojich aktivitách a zámeroch. Systematicky rozvíja ústretové, vysoko profesionálne a etické vzťahy s médiami.

Vzťah ku životnému prostrediu

 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS vedome dodržiava koncepciu trvalo udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a napomáha pri programoch ochrany a tvorby životného prostredia regiónu.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS, uvedomujúc si špecifický charakter poskytujúcich služieb, kladie dôraz vo svojej činnosti na ochranu zdravia a bezpečnosti, spotrebiteľov a ostatnej verejnosti.
 • Spoločnosť Š-AUTOSERVIS rešpektuje vo všetkých svojich činnostiach platné technologické a ekologické normy a presadzuje prijatie náročnejších noriem na znižovanie nepriaznivých environmentálnych vplyvov.
  Spoločnosť Š-AUTOSERVIS sa zaväzuje informovať verejnosť o svojom environmentálnom programe a jeho napĺňaní.

Vzťahy v spoločnosti

Úcta k človeku – základ medziľudských vzťahov v spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými v spoločnosti sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN.
 • Od každého zamestnanca sa vyžaduje vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, spolupatričnosti a spolupráce -tímovosti, bez ktorých nemožno dlhodobo dosahovať vynikajúce hospodárske výsledky.
 • Spoločnosť nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 • Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie, čo sa prejavuje aj v dôslednom plnení si úloh. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, aby im nesťažoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 • Spoločnosť zakladá svoju úspešnosť na profesionalite svojich zamestnancov, očakáva od nich aktívne a cieľavedomé konanie, vyhľadávanie a využívanie možností zlepšovania práce i vlastnej výkonnosti. Každý, kto si myslí, že môže niečím prispieť k zlepšeniu v ľubovoľnej oblasti spoločnosti, má právo byť vypočutý a získať spätnú väzbu na svoje návrhy.

Dôstojná práca v spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Spoločnosť prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, vek, stav, sexuálnu orientáciu.
 • Spoločnosť venuje pozornosť odbornému a osobnému rozvoju svojich zamestnancov. Zaväzuje sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov zodpovedajúcich súčasným a budúcim potrebám firmy. Od zamestnancov očakávame aktívne využívanie týchto možností.
 • Spoločnosť sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky, aktivitu a význam pracovnej pozície vo väzbe na hospodárske výsledky spoločnosti.
 • Spoločnosť sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritériá a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť zákonný, včas oznámený, transparentný, vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.
 • Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať hygienicky neškodlivé, bezpečné pracovné prostredie. Zamestnanci sú však povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.
 • Spoločnosť dbá na vysokú úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti o svojich zamestnancov.

Etika komunikácie, šírenia a ochrany informácií v spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Vedenie spoločnosti vytvára priestor na slobodné vyjadrenie vlastného názoru každého zamestnanca bez rizika zastrašovania alebo sakcií.
 • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje vysvetľovať svoje ciele a zámery, ako aj význam jednotlivých činností a aktivít, podporovať aktívnu komunikáciu a aktivizovať zamestnancov na zdokonaľovanie ich pracovného výkonu, ako aj celkového výkonu spoločnosti. Osobitnú pozornosť venuje príprave spolupracovníkov na zmeny v spoločnosti.
 • Spoločnosť podporuje kultivovanú komunikáciu nielen medzi jednotlivými zamestnancami, ale aj medzi jednotlivými útvarmi spoločnosti.
 • Zámerné utajovanie informácií, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu práce spoločnosti sa považuje za morálne neprípustné.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní chrániť informácie, ktoré patria spoločnosti alebo ktoré súvisia s jej podnikateľskými aktivitami.
 • Takéto informácie sa považujú za dôverné, môžu sa používať len pre pracovné účely a nikdy nie na osobné ciele. Zamestnanci, ktorí odchádzajú zo spoločnosti, musia i naďalej chrániť informácie patriace spoločnosti.

Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Každý zamestnanec spoločnosti vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti. Preto i na verejnosti má dbať na dobré meno spoločnosti a ochraňovať jej záujmy.
 • Každý zamestnanec spoločnosti je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti. Telefóny, elektronická pošta, ako aj všetky počítačové zariadenia, hardvér a softvér sa používajú zásadne len na pracovné účely okrem nevyhnutných prípadov. Ďalšie špeciálne pracovné prostriedky sa používajú podľa stanovených pravidiel.
 • Zamestnanec spoločnosti si neprivlasňuje, nepožičiava a ani neprepožičiava majetok spoločnosti bež dovolenia. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho použitie na osobné účely alebo cudziu potrebu bez výslovného povolenia sa považuje za rovnako závažné ako priame odcudzenie a môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru. Platený pracovný čas zamestnanca sa takisto považuje za majetok spoločnosti, ktorý by sa nemal používať na osobnú potrebu bez riadneho povolenia.

Konflikt záujmov

 • Zamestnanci spoločnosti Š-AUTOSERVIS neposkytujú a neprijímajú akýkoľvek úplatok. Všetci sú povinní dodržiavať príslušné ustanovenia Trestného zákona.
 • Každý zamestnanec spoločnosti Š-AUTOSERVIS svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej mimo spoločnosti Š-AUTOSERVIS rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi spoločnosti Š-AUTOSERVIS. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v spoločnosti Š-AUTOSERVIS, ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.
 • Žiadny zamestnanec spoločnosti Š-AUTOSERVIS vo finančnej, obchodnej či inej činnosti vykonávanej ním alebo jeho príbuznými mimo spoločnosti Š-AUTOSERVIS nevyužije výhodu alebo zisk z informácie, ktorú získal v rámci svojich pracovných povinností a zodpovednosti v spoločnosti Š-AUTOSERVIS a ktorá nie je všeobecne dostupná.
 • Zamestnanec spoločnosti Š-AUTOSERVIS môže vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti spoločnosti, len s jej predchádzajúcim písomným súhlasom.

Etika riešenia sporov

 • Zamestnanci spoločnosti Š-AUTOSERVIS sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostrednictvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 • Účastníci konfliktu dbajú na to, aby pracovné konflikty neprerástli do osobnej nevraživosti.
 • V prípade závažného sporu v spoločnosti Š-AUTOSERVIS musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.

Etická zodpovednosť manažmentu

 • Vedúci zamestnanci spoločnosti Š-AUTOSERVIS sú modelom správania a konania pre ostatných pracovníkov spoločnosti. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia. Dodržiavajú pravidlá manažérskej etiky a dbajú na svoju profesionálnu česť.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti považujú zamestnancov za spolupracovníkov, ktorým pripravujú podmienky na to, aby mohli efektívne využívať svoj potenciál, platený pracovný čas, prijímať svoje zodpovednosti a tvorivým spôsobom prispievať k rozvoju spoločnosti Š-AUTOSERVIS.
 • Vytvárajú pozitívnu pracovnú atmosféru.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti efektívne využívajú disponibilné zdroje, vrátane potenciálu ľudských zdrojov. V súvislosti s tým, dokážu vo vysokej miere uplatňovať princípy delegovania zodpovednosti, právomoci a informácií.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti nepretržite rozvíjajú vzťahy s internými a externými skupinami na báze partnerstva. Vhodnými metódami podporujú spolupatričnosť a lojalitu zamestnancov k spoločnosti a ich záujem o jej prosperitu
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti sa zaväzujú poskytovať pravidelné, zrozumiteľné a pravdivé informácie spolupracovníkom. Zároveň overujú, či nimi poskytnuté informácie našli svojich adresátov. Otvorene hovoria o problémoch a vedia nájsť ich tvorivé riešenia.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti sú schopní získať ľudí pre ciele spoločnosti, dokážu ich účinne viesť a motivovať. Zmeny vnímajú ako príležitosť k rastu prosperity spoločnosti. Vedia pre ne získať ľudí.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti zabezpečujú personálnu bezpečnosť spoločnosti prípravou personálnych náhrad na dôležité pozície, vzájomnou zastupiteľnosťou ľudí, ako aj rozširovaním a uchovávaním znalostí.
 • Vedúci zamestnanci spoločnosti sú povinní oboznamovať zamestnancov s hodnotami a požiadavkami uvedenými v tomto etickom kódexe a školiť ich na jeho dodržiavanie a sú povinní ísť príkladom pri jeho rešpektovaní. Takisto sú povinní vytvárať prostredie, ktoré je sociálne spravodlivé a v ktorom je možné rozvíjať dialóg tak, aby nedochádzalo k porušovaniu tohto kódexu.

 

Záverečné ustanovenia spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Etický kódex spoločnosti sa vzťahuje na všetkých vedúcich a zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti. Všetci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 • Všetci zamestnanci spoločnosti si musia byť vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v etickom kódexe bude hodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.
 • Zamestnanci sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Informáciu podávajú priamemu nadriadenému, čo predstavuje typický postup. Pokiaľ však zamestnanec má dojem, že v danej situácií to nie je vhodné, môže túto podať ďalšiemu vyššiemu nadriadenému podľa organizačnej štruktúry. Informáciu možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
 • Priamy nadriadený pracovník je povinný zaoberať sa podanou informáciou o porušení Etického kódexu a prijať riešenie. Pokiaľ sám zváži, môže sa obrátiť na svojho nadriadeného, alebo na vedenie spoločnosti.
 • Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 • Disciplinárne konanie alebo jeho absencia nevylučuje konanie orgánov činných v trestnom konaní v prípade podozrenia, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.
 • Pripomienky k obsahu a štruktúre Etického kódexu spoločnosti, sa podávajú na vedenie spoločnosti.

Piliere kultúry spoločnosti Š-AUTOSERVIS

Hodnoty, ktoré uznávame

 • Spokojnosť zákazníka
 • Dlhodobé partnerské vzťahy
 • Úspešnosť firmy založená na profesionalite pracovníkov a tímovej práci
 • Dokonalosť vo výkonoch všetkých aktivít
 • Výsledky práce
 • Zmeny ako príležitosti

Zamestnanec spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Verí v budúcnosť spoločnosti a svoju budúcnosť spája s ňou
 • Je vnímavý k potrebám zákazníka
 • Otvorene komunikuje, ochotne spolupracuje
 • Špičkový odborník na svojom poste
 • Rozvíja svoje spôsobilosti
 • Odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti spolupracovníkom
 • Koná cieľavedome a samostatne, myslí tímovo
 • Hľadá možnosti zlepšenia vecí a vlastnej výkonnosti
 • Zodpovedne a dôsledne si plní pracovné úlohy

Vedúci zamestnanec spoločnosti Š-AUTOSERVIS

 • Schopný získať ľudí pre ciele
 • Účinne vedie a motivuje ľudí, zodpovedá za ich informovanosť
 • Efektívne komunikuje so svojim okolím, vytvára pozitívnu pracovnú atmosféru
 • Deleguje právomoc a zodpovednosť, využíva tvorivé riešenia
 • Otvorene hovorí o problémoch a vie nájsť ich riešenia
 • Zmeny vníma ako normálnu súčasť života a vie pre ne získať ľudí
 • Efektívne využíva disponibilné zdroje
 • Rozvíja svojich spolupracovníkov, vytvára príležitosti k ich profesionálnemu rastu
Spoločnosť Š-AUTOSERVIS pôsobí a trhu od roku 1991. Sieť servisov a predajní motorových vozidiel má v súčasnoti 7 prevádzok v 5 mestách na východnom Slovensku. Sme spoľahlivým partnerom importérov automobilov Škoda, SEAT a VOLKSWAGEN, ako aj poisťovní, bánk a leasingových spoločností.
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 
Požiarnická 5, 
091 01 Stropkov

IČO: 36455385
DIČ: 2020003062
IČ DPH : SK2020003062
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 11158/P
Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.
Priemyselná 20, 
085 01 Bardejov

IČO: 36468142
DIČ: 2020027713
IČ DPH: SK2020027713
OR OS PREŠOV, 
oddiel: Sro, vložka č. 12329/P
© 2024 © Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram