• Volkswagen
  • SEAT
  • ŠKODA
  • Volkswagen úžitkové vozidlá
  • Das Welt Auto

Postup pri vybavovaní sťažností

V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb.

V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosťou podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým:

  1. sa domáha svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosť môžete podať osobne alebo písomne – poštou alebo elektronickou poštou. Vaša sťažnosť musí byť zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáhate a musí byť podpísaná. Lehota na vybavenie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach je 60 pracovných dní, v prípade že ide o reklamáciu 30 pracovných dní.

Kompetentnou osobou pre riešenie sťažností vo firme je vedúci strediska, ktorého sa uvedená sťažnosť týka. Jeho povinnosťou je sťažnosť vyriešiť a konzultovať jej vyriešenie so zákazníkom, ktorý sťažnosť podal. Po ukončení riešenia sťažnosti je vedúci povinný o nej informovať vedenie spoločnosti a následne prijať opatrenie na elimináciu rovnakých, prípadne podobných sťažností.

Pripomíname, že podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu, nie je sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach.

Sťažnosť môžete podať písomne na e-mailovú adresu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.