• Volkswagen
 • SEAT
 • ŠKODA
 • Volkswagen úžitkové vozidlá
 • Das Welt Auto

Protikorupčná politika spoločnosti Š-autoservis

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA SPOLOČNOSTI Š-AUTOSERVIS

 1. Spoločnosť odmieta a zavrhuje korupciu v akejkoľvek forme a za akýchkoľvek okolností. Vo všeobecnosti sa korupciou rozumejú protispoločenské i protiprávne javy vo verejnom i súkromnom sektore. Ide o postup, ktorý nie je tolerovaný.
 2. Zamestnanci spoločnosti nebudú poskytovať a ponúkať úplatky verejným činiteľom a iným osobám, sami ich nebudú od nich prijímať ani podnecovať iných, aby tak činili. Za „úplatok“ sa považuje čokoľvek majetkovej alebo nemajetkovej povahy, čo je určené na ovplyvňovanie verejného činiteľa alebo inej osoby s cieľom vybudovať, udržať alebo zaistiť nejakú výhodu pre spoločnosť alebo seba, alebo sa tak môže vykladať. Môže to znamenať ovplyvňovanie činiteľa/partnera pri výkone jeho pracovných povinností, motivovanie verejného činiteľa na zanedbanie svojich povinností alebo prekročenie svojich úradných právomocí.
 3. Zaväzujeme sa účinne preverovať akýkoľvek prejav korupcie, nahlasovať ho a riešiť v súlade so zákonom. Akýkoľvek úplatok alebo pokus o úplatok musí zamestnanec ihneď nahlásiť svojmu priamemu nadriadenému. Ak má pochybnosť, či určité správanie môže byť vyhodnotené ako korupcia alebo úplatkárstvo, zamestnanec má právo obrátiť sa na compliance officera spoločnosti, aby uvedené správanie posúdil. Pokiaľ nie je s ohľadom na vzniknutú situáciu možné ihneď sa obrátiť na priameho nadriadeného alebo compliance officera, je zamestnanec povinný dištancovať sa od takého správania (najmä v prípade prijímania úplatku) a takéto plnenie dôrazne odmietnuť, ideálne so svedkami.

 

SYSTÉM HLÁSENIA PODOZRENÍ NA PROTISPOLOČENSKÚ ČINNOSŤ

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Toto usmernenie je vydané v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
 2. Toto usmernenie je vydané za účelom zjednotenia a úpravy postupu pri podávaní, prijímaní, prejednávaní, evidovaní a vybavovaní podnetov oznamovateľov v podmienkach prevádzkovateľa Š - AUTOSERVIS Vranov, s. r. o., Požiarnická 5, 091 01 Stropkov (ďalej len „zamestnávateľ“), ktoré súvisia s protispoločenskou činnosťou.
 3. Podľa tejto smernice postupujú: a/ zodpovedná osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa pri prijímaní, evidovaní, prejednávaní
  a/ vybavovaní podnetov
  b/ oznamovatelia protispoločenskej činnosti
  c/ zamestnávateľ.
 4. Zodpovednou osobou zamestnávateľa je:
  Meno a priezvisko: Ing. Ján Holub
  Adresa zamestnávateľa: Š - AUTOSERVIS Vranov, s. r. o., Požiarnická 5, Stropkov
  E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Článok II

Základné pojmy

Na účely tohto predpisu sa rozumie:

  1. podnetom
   1. neanonymné alebo anonymné podanie oznamovateľa, o skutočnostiach závažnej protispoločenskej činnosti, t. j. oznámenie, v ktorom oznamovateľ oznámi skutočnosti, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie, a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
   2. neanonymné alebo anonymné podanie oznamovateľa o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie
  2. oznamovateľom
   každá fyzická osoba, ktorá v dobrej viere podá podnet v zmysle tohto predpisu
  3. konaním v dobrej viere
   konanie oznamovateľa, ktorý vzhľadom na okolnosti, ktoré sú mu známe, a vedomosti, ktoré v tom čase mám, je presvedčený o pravdivosti uvádzaných skutočností; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, kým sa nepreukáže opak
  4. anonymný podnet
   podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa
  5. závažná protispoločenská činnosť
   protiprávne konanie (trestný čin, alebo správny delikt), ktoré je uvedené v § 2 ods. 1 písm. c/ Zákona, najmä:
   - poškodzovanie finančných záujmov, hlavne machinácie vo verejnom obstarávaní, alebo dražbe, alebo korupcia
   - trestný čin, za ktorý Trestný zákon ukladá trestnú sadzbu prevyšujúcu tri roky
   - správny delikt, postihnuteľný pokutou s hornou hranicou nad 50 000 €
  6. iná protispoločenská činnosť
   konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom ako deliktom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c/ Zákona; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
  7. preverenie podnetu
   činnosť spojená s oboznámením sa s formálnymi náležitosťami podnetu, s jeho obsahom a posúdením, či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z podnetu, príslušných orgánom, za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi
  8. vybavenie podnetu
   oboznámenie oznamovateľova s výsledkom preverenia podnetu
  9. chránený oznamovateľ
   oznamovateľ, ktorého prokurátor, súd alebo správny orgán určí chráneným oznamovateľom a to od momentu písomného oznámenia tejto skutočnosti zamestnávateľovi.

 

Článok III

Podávanie podnetov

 1. Podnet sa môže podať nasledovným spôsobom:
  1. Neanonymný podnet sa podáva zodpovednej osobe na jej kontakt uvedený v čl. I, bode 4 tejto smernice, a to:
   1. písomne
    1. v listinnej podobe poštou, do schránky alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe v mieste sídla zamestnávateľa
    2. elektronickou poštou
   2. ústne do záznamu
  2. Anonymný podnet sa môže podať poštou, e-mailom, alebo vložením do označenej schránky, ktorá nie je v dosahu kamerového záznamu. Schránka pre podnety bude umiestnená v autosalóne na Hronského 1115, Vranov nad Topľou, vo vstupnej chodbe na prízemí, vpravo od vstupných dverí.
 2. Z podnetu musí jasne a zrozumiteľne vyplývať:
  1. kto podnet podáva (pri neanonymných podnetoch), a to v rozsahu:
   1. meno a priezvisko
   2. adresa
  2. proti komu smeruje
  3. akej veci sa týka

 

Článok IV

Preverovanie podnetov

 1. Zodpovedná osoba prijme od oznamovateľa každé podanie, ktoré je podnetom v zmysle čl. II písm. a/ tejto smernice a preverí ho najneskôr do 90 dní odo dňa jeho prijatia; túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch zodpovedná osoba oboznámi oznamovateľa o dôvodoch predĺženia lehoty.
 2. Lehota na preverenie podnetu začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia podnetu. Za deň doručenia podnetu sa považuje:
  1. deň doručenia podnetu zamestnávateľovi a jeho zaevidovanie, alebo
  2. deň prevzatia podnetu zodpovednou osobou pri jeho priamom odovzdaní v zmysle čl. III bodu 1.1., písm. aa/ tejto smernice
  3. deň spísania záznamu pri ústnom podaní podnetu v zmysle čl. III, bodu 1.1., písm. b/ tejto smernice
  4. deň, v ktorý bol zodpovednej osobe doručený podnet elektronickou poštou.
 3. Zodpovedná osoba preverí podnet najprv z hľadiska jeho formálnej stránky. Ak podnet obsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 4. tohto článku.
  Ak podnet neobsahuje náležitosti podľa čl. III, bodu 2. tejto smernice, zodpovedná osoba postupuje nasledovne:
  1. v prípade neanonymných podnetov písomne požiada oznamovateľa o doplnenie chýbajúcich náležitostí a určí primeranú lehotu na ich doplnenie. V preverovaní ďalej pokračuje podľa bodu 4 tohto článku za predpokladu, že oznamovateľ doplní v stanovenej lehote chýbajúce náležitosti podnetu. V prípade ak údaje nebudú doplnené v stanovenej lehote, bude podnet odložený ako nepreskúmateľný, o čom spíše zodpovedná osoba záznam. Zodpovedná osoba pokračuje v preskúmaní podnetu, v tom prípade, keď oznamovateľ dodatočne doplní chýbajúce údaje aj po lehote stanovenej zodpovednou osobou na ich doplnenie. V takom prípade začne nové plynutie lehoty na preverenie podnetu v zmysle bodu 1. tohto článku.
  2. v prípade anonymných podnetov zodpovedná osoba preskúma podnet, postupuje ako je uvedené v bode 5. a 6. Ak je podnet nepreskúmateľný, z dôvodu nedostatku informácií, podnet založí a spíše o tom záznam.
 4. Ak je podnet po formálnej stránke postačujúci a zrozumiteľný, zodpovedná osoba pokračuje v jeho preverovaní podľa bodu 5 tohto článku. Ak je podnet nezrozumiteľný, zodpovedná osoba postupuje primerane podľa bodu 3.1. a 3.2. tohto článku.
 5. Zodpovedná osoba preskúmava podnet po obsahovej stránke, najmä:
  1. či ide o skutočnosti týkajúce sa závažnej protispoločenskej činnosti podľa § 2 ods. 1 písm. c/ a do akej miery môžu skutočnosti v podnete prispieť k jej objasneniu alebo zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
  2. či ide o inú protispoločenskú činnosť a v akom rozsahu je spáchaná
  3. či skutočnosti boli zistené v súvislosti s výkonom zamestnania, postavenia, povolania alebo funkcie oznamovateľa
  4. či nie je porušená povinnosť mlčanlivosti
  5. či je dôvod na oznámenie skutočností, vyplývajúcich z podnetu, príslušným orgánom, za účelom ich ďalšieho využitia týmito orgánmi.
 6. O preverení podnetu spíše zodpovedná osoba správu a predloží ju na rokovanie oprávnených osobám zamestnávateľa (napr. vedenie zamestnávateľa), ak podnet vykazuje znaky závažnej protispoločenskej činnosti, postúpi ho príslušnej Okresnej prokuratúre.

 

Článok V

Vybavenie podnetu

 1. Zodpovedná osoba oznámi výsledok preverenia podnetu do 10 dní od preverenia podnetu oznamovateľovi.
 2. Za deň preverenia podnetu sa považuje deň prerokovania správy o preverení podnetu.
 3. Lehota podľa odseku 1 tohto článku začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni prerokovania správy o preverení podnetu.
 4. Ak informácie získané z preverovaného podnetu nasvedčujú spáchaniu trestnej činnosti, poverená osoba po prerokovaní vec odstúpi orgánu činnému v trestnom konaní (Polícia, Prokuratúra).

 

Článok VI

Evidovanie podnetov

 1. Zodpovedná osoba vedie v zbernom hárku evidenciu podnetov v nasledovnom rozsahu:
  1. dátum doručenia podnetu
  2. meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa; ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba poznámka, že ide o anonymný podnet
  3. predmet podnetu - akej veci sa týka
  4. vybavenie podnetu - výsledok jeho preverenia
  5. dátum skončenia preverenia podnetu.

 

Článok VII

Zachovávanie mlčanlivosti

 1. Zamestnávateľ aj zodpovedná osoba sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa neanonymného podnetu.
 2. Oznamovateľ neporuší povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemôže oznamovať iným osobám (§ 81 písm. f/ Zákonníka práce), ak oznámi závažnú protispoločenskú činnosť alebo inú protispoločenskú činnosť formou podnetu v zmysle tejto smernice.
 3. Ustanovenie bodu 2. tohto článku o neporušení povinnosti mlčanlivosti neplatí v prípade ak ide o povinnosť mlčanlivosti podľa osobitných zákonov, týkajúcich sa:
  1. ochrany utajovaných skutočností (§ 2 písm. a/ zákona č. 2015/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností)
  2. poštového tajomstva (§ 10 zákona č. 324/2011 o poštových službách)
  3. obchodného tajomstva (§ 17 Obchodného zákonníka)
  4. bankového tajomstva § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách)
  5. telekomunikačného tajomstva (§ 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách)
  6. daňového tajomstva (§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní)
  7. poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti)
  8. mlčanlivosti príslušníkov spravodajských služieb (§ 23 zákona č. 46/1993 Z. z. o SIS, § 20 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve)
  9. mlčanlivosti pri poskytovaní právnych služieb (§ 39 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch; § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii) s tým, že týmto nie je dotknutá povinnosť oznámenia trestného činu alebo prekazenia trestného činu v zmysle § 340 a 341 Trestného zákona.