• Volkswagen
 • SEAT
 • ŠKODA
 • Volkswagen úžitkové vozidlá
 • Das Welt Auto

Spracovanie osobných údajov - odber noviniek

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

týmto udeľujem spoločnosti

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. so sídlom Požiarnická 5, 091 01 Stropkov, IČO: 364 55 385, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 11158/P, ako prevádzkovateľovi osobných údajov

súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov v rozsahu:

meno a priezvisko
emailová adresa

 

Súhlas udeľujem na účely:

 1. marketingové služby (testovacie jazdy, zasielanie e-mailových ponúk, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk), a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu,

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú poskytované len spoločnosti Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. pre vyššie uvedený účel.

 

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom,
 2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania,
 6. právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 7. právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..